Süleyman Demirel Üniversitesi Kalite Politikası

En iyiyi yakalama arzusuyla her yapılanın bir öncekinden daha iyi olmasına çalışarak, evrensel ölçekte bilgi, teknoloji, hizmet üreterek ilham ve yön vermeyi hedeflemiş Süleyman Demirel Üniversitesi; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde topluma katkı verecek şekilde
daha iyi eğitim öğretim sunabilecek kültürü yaratmayı,
- daha iyi araştırma ortamı oluşturmayı,
- daha iyi süreçlerle yönetimsel etkinliği artırmayı
Kalite Politikası olarak esas alır.

Süleyman Demirel Üniversitesi esas aldığı amaçları gerçekleştirebilmek için özgün bir kalite güvence sistemi benimsemiştir. İkili bir yaklaşımla yapılandırılan kalite güvence sisteminin temeli, klasik kamu yönetiminde benimsenen bürokrasi yaklaşımının yerine daha kapsayıcı bir çalışma ortamı yaratan sistem yaklaşımı çerçevesinde şekillendirilmiştir. Bu temelin ilk parçasında üniversitenin senatosuna hesap veren Üniversite Kalite Komisyonu, alt birimlerde birim kurullarına hesap veren birim kalite komisyonları ile senatoya danışmanlık yapan danışma kurulları kurulmuştur. İkinci parçasında üniversitenin yönetim kuruluna hem hesap veren hem de izleme yaparak yönetim kurulunu yönlendirecek eğitim öğretim, araştırma ve yönetim sistemi baz alınarak üç ana izleme ve yönlendirme komisyonu kurulmuştur. Kalite güvence sisteminin etkin, etkili, verimli çalışabilmesi ve üniversitenin orta/uzun dönem hedefleri ile bağdaşabilmesi için stratejik planının da izlenerek sistemin tekrar kurgulanması gerekliliği inancıyla yönetim kuruluna hesap verecek stratejik plan izleme ve yönlendirme komisyonu adıyla dördüncü bir komisyon kurulmuştur. Sistemin bütünlüğünün sağlanabilmesi ve etkileşimin sağlıklı olması için Üniversite Kalite Komisyonundan İzleme ve Yönlendirme Komisyonlarının her birine ikişer üye görevlendirilmiştir.

Aşağıda şematize edilen KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ ile üniversitemizin eğitim öğretim, araştırma ve yönetimde kalitenin sürdürülebilirliği hedeflenmiştir.