Kalite Politikası

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE POLİTİKASI


En iyiyi yakalama arzusuyla her yapılanın bir öncekinden daha iyi olmasına çalışan Süleyman Demirel Üniversitesi; vizyonu ve misyonu gereği toplumla etkileşim içinde, insanı önceleyerek, uluslararası standartlarda eğitim vermeyi, araştırma yapmayı, hizmet sunmayı ve çözümler üretmeyi görev bilen; evrensel ölçekte bilgi, sanat, teknoloji ve hizmet üreterek, ilham ve yön veren bir üniversitedir.


Süleyman Demirel Üniversitesi Kalite Politikasını belirlerken;


- Daha iyi eğitim öğretim sunabilecek kültürü yaratmayı,
- Daha iyi araştırma ortamı oluşturmayı,
- Daha iyi süreçlerle yönetimsel etkinliği artırmayı
- Daha iyi bir toplum için topluma yönelik faaliyetlerde bulunmayı
temel almıştır.


Bu kapsamda Süleyman Demirel Üniversitesi;


- Öğrenme ve araştırma odaklı, çok yönlü, teknolojik, yenilikçi, dinamik ve çağdaş bir eğitim sistemi sunarak, eğitimde öğrenci ve akademisyenlerin hayat boyu ve yeni tip öğrenmesini desteklemeyi
- Bölgesel, yerel, ulusal ve küresel anlamda insan ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi,
- Araştırma-geliştirme altyapısı ile bilime katkı sağlayacak teknolojik yatırımları gerçekleştirmeyi,
- Ulusal ve uluslararası projelerin niteliğini ve niceliğini artırmayı,
- Toplumun sağlık, spor, sosyal, kültürel, eğitim ve çevre alanında gelişimine katkı sağlamayı,
- Dezavantajlı gruplara yönelik hizmet ile toplumsal eşitliği gözetmeyi,
- Başta yerel ve bölgesel sonra ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara yönelik, özellikle ilaç, sağlık, iyi yaşam, doğal ürün ve kozmetik sektöründe nitelikli çalışmalara öncülük etmeyi,
- Öğrenci ve akademisyenlerin kaliteli eğitim ve araştırmanın yanında sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarını karşılamaya özen göstermeyi,
- Tüm paydaşlarını süreçlerine dâhil ederek, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim faaliyetlerini gerçekleştirmeyi,
- Öğrencilere mezun olduktan sonra da danışmanlık yapmayı ve söz hakkı vermeyi,
- Kurumsal performansı gözeterek kurumun tüm birimlerinde kurumsal kalite kültürünü yerleştirmeyi,
- Toplumla paylaşmayı esas alarak yerel kültürel miras ve bölgesel hafızayı kayıt altına almayı,
- Bölgesinin ve kendinin tanınırlığını ulusal ve küresel anlamda kaliteli eğitim ve araştırma altyapısı ile artırmayı,


Kalite Politikası olarak benimsemiştir.

 

Aşağıda şematize edilen kalite güvencesi sistemi ile üniversitemizde eğitim-öğretim, araştırma, yönetim sistemi ve toplumsal katkı alanlarında kalitenin sürdürülebilirliği hedeflenmiştir.