İyileştirme Çalışmaları

Araştırma Geliştirme iyileştirme çalışmaları için tıklayınız.

Toplumsal Katkı iyileştirme çalışmaları için tıklayınız.

Uluslararasılaşma iyileştirme çalışmaları için tıklayınız.

Sıra No Öneri Birimi/Kaynak Öneri Tarihi Öneri/Gerekçe İyileştirme İyileştirme Tarihi
           
43

Yönetim Sistemi İzleme ve Yönlendirme Komisyonu

2024 Oku ve Yayınla
Anlaşmalarının yapılması
Kütüphane ve Dokumantasyon Daire Başkanlığı tarafından Oku ve Yayımla Anlaşmaları yapılmıştır (Link). 2024
42

Birim Öz Değerlendirme Raporu Kılavuzunun Güncellenmesine İlişkin Anket

-

Kalite Komisyonu

-

Yönetim Sistemi İzleme ve Yönlendirme Komisyonu

2024 PUKÖ ve kanıtlandırmanın nasıl yapılması gerektiği ve nelerin kanıt olabileceğinin birimlerde pekişmesi için çalışmalar yapılması Kalite Koordinatörlüğü tarafından 24.05.2024 tarihinde “Birim Kalite ve Akreditasyon Komisyonları Kalite Eğitimi” gerçekleştirilmiştir (Link). 2024
41 Kurumsal Akreditasyon Raporu 2022 Kuruma ait tüm PUKÖ döngülerinin, takvime bağlı olarak yazılı ve tanımlı olarak oluşturulması Kalite süreçleriyle ilgili iş takvimi hazırlanmıştır (Link). 2024
40 Yönetim Sistemi İzleme ve Yönlendirme Komisyonu 2024 Fakültelerde kız/erkek öğrenci takımlarının kurulması ve kaynaşmanın sağlanması için uygun spor dallarında her yıl turnuvaların düzenlenmesi Öğrenci Konseyi tarafından spor turnuvası düzenlenmiştir (Link). 2024
39 Stratejik Plan İzleme ve Yönlendirme Komisyonu 2024 Kalite süreçlerinde paydaş katılım yollarının sürekli açık, ulaşılabilir ve çeşitli olmasını sağlama yönünde  iyileştirmeler yapılması Kurumsal iletişim hizmetlerinin tüm süreçlerinin yönetişimini kolaylaştırmak amacıyla Kurumsal İletişim Merkezi (KİMER) Talep Takip Sistemi oluşturulmuştur. 2024
38 Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 2024 Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün Enstitüler bünyesinde okutulmakta olan uzmanlık alan
derslerine yönelik uygulamada birliktelik sağlanması amacıyla matbu bir form oluşturulması
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB) tarafından "Uzmanlık Alan Dersi Sonuçlandırma Formu" oluşturulmuştur (Link). 2024
37 2022 Kurumsal Akreditasyon Raporu 2023 Kurumun öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirme uygulamalarını ders başarı notunda dikkate
alması, bilgi paketinde göstermesi, uygulamaları izlemesi ve iyileştirmesi
Ders bilgi paketi kontrol listesi oluşturulmuş ve tüm akademik birimlere dağıtılmıştır. 2024
36 Yönetim Sistemi İzleme ve Yönlendirme Komisyonu 2024 Spor tesislerinin kullanım oranını artırmaya yönelik daha fazla ve somut çalışmalar yapılması, öğrenci ve personelin spora teşvik edilmesi SKS Daire Başkanlığı tarafından ücretsiz tenis tanıtım kursu düzenlenmiştir (Link). Kursların başladığına dair SDÜ anasayfasında haber yapılmakta ve personel/öğrenci mail adreslerine mail gönderilmektedir (Link) (Link). 2024
35 İş Dünyası Danışma Kurulu 2023 Öğrencilerin staj olanaklarının geliştirilmesi doğrultusunda sanayi, ticaret ve meslek odaları vb. kuruluşlar ile iş birliği protokollerinin artırılması Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) ile iş birliği protokolü imzalandı (Link). 2024
34 İş Dünyası Danışma Kurulu 2023 Isparta’nın tanıtımı çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerin sayısının artırılarak yaygınlaştırılması Keşif Isparta etkinlikleri düzenlenmiştir (Link). 2024
33 Kalite Komisyonu 2023 SDÜ Kalite Güvence Ofisinin Kalite Koordinatörlüğüne dönüştürülmesi ve idari birimlerde de kalite komisyonu kurulabilmesi gibi bazı değişikliklerin  yapılabilmesi amacıyla üniversitemiz kalite güvence sistemine ilişkin yönergenin güncellenmesi SDÜ Kalite Güvence Sistemi Yönergesi güncellenmiştir. 2023
32

Eğitim Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonu

2022 Kurumsal Akreditasyon Raporu (KAP)

2023 Program çıktılarının gerçekleşme düzeylerinin izlenmesi amacıyla kullanılacak olan “Sınav
Akreditasyon İşlemleri Modülü” (sınav-ders öğrenme çıktısı-program yeterlikleri
ilişkilendirme matrisi) pilot uygulama (bazı birimlerde) düzeyinde olması
"Sınav Akreditasyon İşlemleri Modülü" 2023-2024 bahar dönemi ara sınavlarında tüm akademik bölümlerimizde yaygınlaşacaktır. 2024
31 Yönetim Sistemi İzleme ve Yönlendirme Komisyonu 2023 Komisyonlarda tekdüzeliğin ortadan kaldırılması için ilgili komisyonlarda
rotasyona gidilmesi
Kalite Komisyonu üyeleri yeniden düzenlenmiştir. 2023
30 Kalite Komisyonu 2023 Çapraz Akran Değerlendirme faaliyetine iç ve dış paydaşlardan olmak üzere gözlemci dahil edilmesi Çapraz Akran Değerlendirme faaliyetine SDÜ Kalite Komisyonu ve ISUBÜ Kalite Koordinatörlüğünden olmak üzere iç ve dış gözlemciler dahil edilmiştir. 2023
29 Stratejik Plan İzleme Amaçlı Yönetici Anket Raporu 2022 Personelin motivasyonunu artıracak, aidiyet duygusunu yerleştirecek ve artıracak faaliyetler yapılması Üniversitemiz personeline "Kurumsal Aidiyet ve Motivasyon" konulu eğitimler verilmiştir (Link). 2023
28 Eğitim Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonu 2021 Mezunların istihdam bilgilerinin sistematik ve kapsamlı olarak toplanıp, değerlendirilmesi Mezunların istihdam durumlarının izlenmesi ve eğitim/öğretim süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınarak “Sayılarla Mezunlarımız” sayfası hazırlandı. 2022
27 Endüstri ve Kalite Topluluğu 2022 Öğrencilere kalite ve projeler hakkında eğitim verilmesi Topluluk öğrencilerine Kalite Güvence Ofisi tarafından Yükseköğretim Kalite Süreçlerinde Öğrenci Katılımı eğitimi, AYD tarafından ise öğrenci projeleri hakkında eğitim verilmiştir (Link).  2022
26 Araştırma Görevlileri Konseyi 2022 Araştırma görevlileri ve tüm akademisyenlere yönelik yabancı dilde konuşma (speaking club vb.) eğitim programlarının oluşturulması Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yabancı dilde konuşma kulübü (speaking club) eğitim programı başlatılmıştır. Kontenjanın yüzde ellisi araştırma görevlilerine, kalan kısım ise akademik ve idari personellere ayrılmıştır. 2022
25 2021-2022 Yılı Güz ve Bahar Dönemleri Öğrenci Memnuniyet Anketleri Karşılaştırma Raporu 2022 “Üniversitemizin ulusal/uluslararası değişim programları (ERASMUS, FARABİ vb.) hakkında yeterince bilgilendirilme yapılmaktadır” sorusuna ilişkin memnuniyetsizlik düzeyinin yükselmesi Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü kısa ve uzun vadeli iyileştirme planı hazırlamıştır. Kısa vadede oryantasyon programı ve birim Erasmus koordinatörleri bilgilendirme toplantısı gibi faaliyetler gerçekleştirilmiş, birim koordinatörlerinin birimlerinde bilgilendirme yapması planlanmıştır. 2022
24 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2021 Çapraz Akran Değerlendirme Programı raporları kesinleşmeden önce birimlere gönderilmesi ve birimlere rapor taslaklarında inceleme yaparak düzeltme talebinde bulunabilme imkanı verilmesi 2022 yılında uygulanan Birim Kalite Faaliyetleri Çapraz Akran Değerlendirme Programı, birimlere bu imkanı verecek şekilde kurgulanmıştır. 2022
23 YÖKAK İzleme Raporu 2021 Dış paydaşlardan edinilen geri dönüşlerin kurum süreçlerine yansıtılması ile ilgili sürecin kalite döngüsü çerçevesinde düzenlenmesi Danışma kurullarına ilişkin yönerge/usul ve esaslar süreci iyileştirecek şekilde güncellenmiştir. Birim danışma kurulları oluşturulmuş, toplantılar yapılmıştır. Birimler geri bildirimleri değerlendirmeleri için teşvik edilmektedir. 2021
22 YÖKAK İzleme Raporu 2021 Bütüncül kalite yönetimini sağlayacak faaliyetlerin artırılması Kalite güvence sistemine ilişkin yönerge süreci iyileştirecek şekilde güncellenmiştir. Ayrıca, birimlerin öz değerlendirme raporu hazırlamaları sağlanmıştır. 2021
21 Kalite Komisyonu ile İzleme ve Yönlendirme Komisyonları 2021 Üniversitemizin uluslararasılaşma süreçlerini izleyip, değerlendirecek bir komisyon kurulması Uluslararasılaşma İzleme ve Yönlendirme Komisyonu kurulmuştur. 2022
20 Eğitim Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonu 2021 “Eğiticilerin Eğitimi” kapsamındaki eğitim programlarının yaygınlaştırılması için katılımcı sertifikaları düzenlenmesi.

Eğiticilerin eğitiminin kurum genelinde periyodik ve sistematik olarak işletilebilmesi için eğiticilerin eğitimine ilişkin yönerge senatoca kabul edilmiştir.

Program sonunda gerçekleştilen sınavdan geçerli puanı alan katılımcılara sertifika verilmektedir.

2022
19 Eğitim Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonu 2021 Mezun Bilgi Sisteminde iyileştirmeler gerçekleştirilmesi Sistem, kimlik ve iletişim bilgileri, e-posta gönderme ve firma işlemleri gibi menüleri içerecek şekilde güncellenmiştir. Mezun olan tüm öğrencilerin bilgileri sisteme eklenmiştir. 2022
18 Stratejik Plan İzleme ve Yönlendirme Komisyonu 2021 Kurum genelinde halihazırda yürütülen performans yönetimi faaliyetlerinin bilişim sistemleriyle desteklenerek bütüncül, doğru ve güvenilir olmasının sağlanması KİDES içerisine Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemi entegre edilmiş, takibi gerekli olan tüm göstergeler ilgili oldukları raporlara göre sisteme aktarılmıştır. 2022
17 Birim Kalite Komisyonları 2021 Kalite eğitimlerinin konu ve sayı bakımından artırılması, erişilebilir olması Hizmet İçi Eğitim Modülüne 7 videoluk Temel Kalite Eğitimleri eklenmiştir. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara sertifika verilmektedir. 2022
16 Üniversite Kalkülüs Koordinatörlüğü 2021 Kalkülüs Dersi Yönergesinde işleyişi ilgilendiren bazı usul ve esasların eksik olması, mevcut bazı maddelerdeki ifadelerin açık olmaması, bazı maddelerin uygulanmasında çeşitli zorluklarla karşılaşılması ve bunların öğrenciler açısından olumsuz sonuç doğurması gibi iç paydaşlardan gelen sebepler doğrultusunda yönergenin revize edilmesi Kalkülüs Dersi Yönergesi revize edilmiş ve yeni yönerge yürürlüğe girmiştir. 2021
15 YÖKAK İzleme Raporu 2021 Ders bilgi paketlerinde öğrencilerin ilgi alanlarına göre planlanmış seçmeli ders sayısının artırılması Ortak seçmeli dersler Güncelleme raporu yayınlanmıştır. Buna göre gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 2022
14 Eğitim Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonu 2021 Her türden program geliştirme önerilerinin (yeni program açma ve mevcut programların güncellenmesi) üniversitemiz stratejik planındaki amaç ve hedefleriyle ilişkisinin belirtilmesi ve iç -dış paydaş görüşü alınarak gerçekleştirilmesi İlgili düzenlemelei içeren Program açma ve güncelleme ilke ve esasları oluşturulmuştur. 2022
13 YÖKAK İzleme Raporu 2021 PDR hizmetlerinin sonuçlarının izlenmesine yönelik mekanizma tanımlanması Sonuçların izlenmesine yönelik anket tasarlanmıştır. 2022 bahar döneminden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. 2022
12 Eğitim Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonu 2021 Dünya genelinde yaygın bir şekilde kullanılmakta olan açık kaynak kodlu ve mobil dostu bir ÖYS’nin (Moodle gibi) edinilmesi ve öğretim elemanlarının kullanımına sunulması Öğrenme Yönetim Sistemi yazılımı kullanılmaya başlanmıştır. 2021
11 Eğitim Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonu 2021 Ders bilgi paketi güncelleme işleminin lisansüstü eğitim programlarında gerçekleştirilmesi Ders bilgi paketi güncelleme işlemleri lisansüstü eğitim programlarında da başlamıştır. 2022
10 Eğitim Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonu 2021 Akreditasyon sürecinde programlara rehberlik sağlayacak yapının kurulması Akreditasyon Başvuru Öncesi Sürece Ait İlke Ve Esaslar ve  Akreditasyon sürecinde programlara rehberlik sağlayacak birim "Üniversite Akreditasyon Kurulu" oluşturulmuştur. Bu sayede birimlerin akreditasyona karşı bakış açılarının, mevcut durumlarının izlenmesi sağlanmıştır. 2021
9 Yönetim Sistemi İzleme ve Yönlendirme Komisyonu 2021 Daire Başkanları Komisyonunun kurulması Daire Başkanlıkları Kalite Komisyonu Kurulmuştur. 2022
8 Yönetim Sistemi İzleme ve Yönlendirme Komisyonu 2021 İzleme ve Yönlendirme Komisyonları raporlarının sayısının ikiden bire düşürülmesi İzleme ve Yönlendirme Komisyonlarının hazırladıkları rapor sayısı ikiden bire düşürülmüştür. 2021
7 Yönetim Sistemi İzleme ve Yönlendirme Komisyonu 2021 Yönetici, komisyon üyesi vb. karar alma mekanizmalarında kadın sayısının arttırılması ve bu duruma ilişkin temel prensiplerin oluşturulması. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı ve Fırsat Eşitliği Eylem Planı yayınlanmıştır (Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı). 2022
6 Yönetim Sistemi İzleme ve Yönlendirme Komisyonu 2021 Üniversite Finansal Yönetiminin İyileştirilmesine Yönelik Çalışmalar, Varlıkların Değerlendirilmesi, Tesislerin Karlılığını Arttırmaya Yönelik Düzenlemeler Birimlerin ihtiyacının izlenebildiği Talep Takip Sistemi hayata geçirilmiştir. Talep edilen malzemelerin dengesi daha etkin bir şekilde gözetilebilir hale gelmiştir. 2021
5 Yönetim Sistemi İzleme ve Yönlendirme Komisyonu 2021 Akademik ve İdari Personelin Düzenli Bilgilendirme Sistemlerinin Kurulması Maaş bordroları personel mail adreslerine gönderilmeye başlanmıştır. 2021
4 Yönetim Sistemi İzleme ve Yönlendirme Komisyonu 2021 Taşınırların Durumu ve Etkinliğine Yönelik Düzenlemeler Taşınırların barkodlanması sistemine geçilmiştir. 2021
3 Yönetim Sistemi İzleme ve Yönlendirme Komisyonu 2021 Bilgi yönetim sisteminin tek bir çatı altında SDÜ Bilgi Yönetim Sistemi adı altında bütünleştirilmesi. SDÜNet ile tüm yazılımlar tek çatı altında toplanmiştır. SDÜ Mobil oluşturularak SDÜNet'e mobil araçlarla girmek mümkü hale getirilmiştir. 2021
2 Yönetim Sistemi İzleme ve Yönlendirme Komisyonu 2021 Kurumsal Raporların İlanı Şeffaflığa ilişkin rapor hazırlanmıştır (SDÜ Şeffaflık Raporu). 2022
1 Mezun Danışma Kurulu 2019 Üniversite öğretim elemanlarının farklı konularda yapılan programlar aracılığıyla medya
kanallarında görünürlüğünün arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması
SDÜ Bilim TV'de akademisyenlerin konuk olarak çalışmalarını paylaştığı "Akademik Köşe" ve "Sağlık Olsun" programları oluşturulmuştur. Akademix TV'deki "Kariyer Atölyesi" programı ve çeşitli bültenlerde de akademisyenlere yer verilmeye başlanmıştır. 2021